₹3,550.00  

Rudraksha 1 Face

₹1,450.00  

Rudraksha 2 face

₹1,250.00  

Rudraksha 3 Mukhi

₹950.00  

4 Mukhi Rudraksha

₹750.00  

5 Mukhi Rudraksha

₹850.00  

6 Mukhi Rudraksha

₹2,100.00  

7 Mukhi Rudraksha

₹9,900.00  

8 Mukhi Rudraksha

₹11,500.00  

9 Mukhi Rudraksha

₹12,300.00  

10 Mukhi Rudraksha